תקנון אתר סמדר גרושקא אופנה בע"מ

 • כללי
 • אתר האינטרנט של "סמדר גרושקא אופנה" מוכר פריטי אופנה באמצעות אתר האינטרנט של חברת "סמדר גרושקא אופנה", וכן אביזרים ונעליים של מעצבים מקומיים העובדים עם "סמדר גרושקא אופנה" (להלן- "האתר").
 • המכירה נעשית באמצעות האתר בלבד.
 • בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר במשמע.
 • שימוש באתר, הצטרפות למועדון האתר ו/או רכישת פריט המוצע למכירה ע"י האתר, מהווה את הסכמת הלקוחה לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינה מסכימה לתנאי מתנאיו היא מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר או להצטרף למועדון הלקוחות
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוחה (להלן "לקוחה") באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוחה לאתר.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. כל גרסה חדשה תפורסם באתר

2. הליך הרכישה

 • לרכישת פריט באמצעות האתר, יש לבחור את הפריט ולמלא פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה
 • מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת פריט ואישורם, יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוחה (להלן- "הזמנה"). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והפריט ישלח. חיוב הלקוחה עבור הפריט, יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה
 • אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל בכפוף להמצאות הפריטים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
 • הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 • במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוחה הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה תדרש הלקוחה ליצור קשר עם שרות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הלקוחה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי ו/או מועד סיום המכירה באתר, לפי המאוחר מבניהם. לא פעלה הלקוחה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה האתר זכאי לבטל את ההזמנה.
 • משלוח הדואר האלקטרוני ללקוחה אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר . רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

3. אספקה והובלת הפריטים

 • האתר יספק רק פריט אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוחה הקלידה או מסרה בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף הפריט, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
  דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין הפריט. במכירה בתשלומים, רשאי האתר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
  האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות וכיו"ב.
  זמני אספקת הפריטים המצוינים באתר, כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 • המוצרים הנמכרים באתר, ישלחו ללקוחה בתוך כ- 12 ימי עסקים ממועד סגירת המכירה, אלא אם צוין אחרת בסמוך לפרטי מכירת המוצר. לזמן זה יתווסף זמן המשלוח בפועל, אשר תלוי בדואר ישראל או חברת השילוח. חברת "סמדר גרושקא אופנה בע"מ" אינה יכולה להבטיח את משך זמן השילוח של חברת השילוח
 • "סגירת מכירה" משמעה, תום מכירת אותו הפריט באמצעות האתר, לפי המפורסם באתר.
  על הלקוחה להודיע מידית לאתר אם הפריט לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במידה והלקוחה לא תהיה מעוניינת להמתין להגעת הפריט מעבר לתקופת האספקה, האתר יחזיר ללקוחה את הכסף אותו שילמה עבור אותו פריט כולל דמי המשלוח כפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים ווידוא נכונות התלונה ברישומי האתר.
  בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהפריט נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוחה תחזיר את הפריט באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר על חשבונה.


4. מעקב אחר משלוח

א. אם לא קיבלה הלקוחה את פרטי המשלוח של הפריט המוזמן בתוך 12 ימי עסקים מתום מועד סגירת המכירה ו/או מועד אחר שצוין בסמוך לפרטי רכישת המוצר הנרכש, ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה דרך "צור קשר" באתר.

ב. במקרה המצוין בסעיף 4.א דלעיל, סכום ההזמנה יוחזר ללקוחה על ידי החברה תוך 15 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה של הלקוחה.

5. שירות לקוחות 
שאלות לגבי האתר, פעילותו והפריטים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני. האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך 3 ימי עסקים.

6. כשרות להשתמש באתר 
לקוחה רשאית לבצע הזמנות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
א. הלקוחה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
ב. הלקוחה הינה בעלת תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
ג. הלקוחה הינה בעלת כרטיס אשראי תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
ד. הלקוחה היא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
ה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר, רשאי למנוע מלקוחה מלבצע הזמנה באתר אם:
-הלקוחה ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין;
-הלקוחה הפרה תנאי מתנאי התקנון;
-הלקוחה מסרה בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
-הלקוחה ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר- או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מצד ג' כלשהו.

7. סודיות מידע

 • האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
 • האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בהתקיים מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוחה ו/או למי מטעמה אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

8. ביטול הזמנה

 • לקוחה רשאית לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
  ביטול ההזמנה יעשה בידי הלקוחה בכתב, באמצעות שליחת מייל לאתר ו/או באמצעות אפשרות "צור קשר" שבאתר, עד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הפריט או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ג)(1) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.
  ביטול ההזמנה ע"י הלקוחה כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית, וללא פגם, פגיעה, נזק ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, תוך שלא נעשה בו שימוש.
 • לקוחה המעוניינת להחזיר/ להחליף מוצר שרכשה באמצעות האתר, עליה לעשות כן בתוך 14 ימים ממועד הגעת הפריט שרכשה לידה, ולא יאוחר ממועד זה. חריגה מסד זמנים זה, תוביל לאי זכאות לקבלת החזר כספי ו/או להחלפת המוצר בידי האתר.
 • לא ניתן לבטל הזמנת בגד בו בוצע שינוי לבקשת הלקוחה
 • במידה והתגלה כי הפריט אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחה או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה:
1. אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי;
2. במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג' כלשהו.
3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.
4. ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.


9. תנאים נוספים

 • טעות סופר בתיאור הפריט לא תחייב את האתר. תמונות הפריטים נועדו להמחשה בלבד.
 • צילומי המוצרים נעשו בצורה המוקפדת ביותר על מנת לשקף באופן מהימן את הבגדים והאביזרים באתר אם בכל זאת קיים פער משמעותי בין המוצר שהוזמן לתמונה - אנא עדכנו אותנו.
 • המידות של הנעליים\הבגדים\האביזרים הן המידות כפי שהן נמכרות ומשווקות ע"י המעצבת סמדר גרושקא, ייתכן שוני במידות בין המעצבים\ רשתות האופנה השונות ו\או בהתאם לגזרות הבגדים\הנעליים.
 • הספקים ו/או היצרנים (להלן- "הספקים") שפריטיהם מופיעים ונמכרים באתר אינם מועסקים ע"י האתר ואינם מופעלים על ידיו.
 • הספקים יהיו אחראים כלפי הקונה באחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה, או נזק איזשהו, בלי יוצא מן הכלל שיגרמו לקונה באתר ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש בשל מעשה או מחדל של המעצב ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו, בקשר ובכל הנובע מייצור, אספקה או שימוש של הפריט ו/או ממעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו כאמור לעיל. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי הספקים והפריטים, טיבם ואיכותם נמסרו לאתר- ע"י הספקים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.
 • האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחה או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
 • רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
 • אין בהצגת הספקים והפריטים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י האתר.
 • כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל הפריטים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק.
 • כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר, המכילים תיאור של הפריטים הנמכרים באתר, ושהמידע לגביהם ו/או דרך הצגתם הויזואלית באתר, נשען על פרסומים שהוצגו והופצו בידי הספקים שמוצריהם נמכרים באתר, לא יישא האתר באחריות לתוכן המידע ו/או לטיב או גודל המוצר, והאחריות ככל שקיים פער, תחול ישירות על הספקים עצמם.

10. המכירה באתר נועדה ללקוחות פרטיים בלבד

 • המכירה באתר זה, נועדה ללקוחות פרטיים בלבד.
 • לא תישמע כל טענה ו/או דרישה מצד לקוחה, אשר פעלה בניגוד לתקנון זה, ומכרה ו/או ניסתה למכור מוצרים שרכשה באתר זה לגורמים שלישיים.
 • סעיף 10 דנן, הינו סעיף בסיסי בהתקשרות בין הצדדים, והפרתו מהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.

11. תניית שיפוט והסכם בוררות

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
 • כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים להתקשרות באמצעות אתר זה, תובא להכרעת בורר.
 • הבורר, יהיה עו"ד הבקיא בתחום המסחר האלקטרוני
 • הבורר יהיה רשאי ליתן סעדים זמניים וצווי ביניים.
 • הבורר לא יהא כבול לסדר הדין האזרחי, אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי.
 • החלטת/ פסק הבורר יהיו חייבים בהנמקה מצד הבורר.
 • בית המשפט המוסמך בהתאם לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968, יהא בית המשפט בעיר כפר-סבא ולו בלבד סמכות השיפוט בכל הנוגע ו/או הקשור להסכם זה.
 • סעיף 11 דנן, מהווה הסכם בוררות בין הצדדים להתקשרות באמצעות האתר, לכל דבר ועניין.
 • בכל מקרה שאינו בגדרי סמכות הבוררות, תהא סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו בעיר כפר-סבא.


12. סייג לגבי התאמה בין הפרסום באתר לבין המוצר שמסופק ללקוחה

האתר עושה כל מאמץ כדי להבטיח התאמה בין האיורים הגרפיים (תמונות, דיאגרמות וכו') למוצרים וליתן שירותים ותיאורים טכניים בצורה הטובה ביותר לתאר את המוצרים או השירותים עצמם. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח התאמה מוחלטת בין התמונה למוצר ולא תשמע כל טענה של הלקוחה בעניין זה כנגד האתר.

13. החזר מוצרים

במקרה של אי התאמה של המוצר או השירות נמסר, הלקוחה תוכל להחזיר לחברה את מוצר כשהוא ארוז באריזתו המקורית ללא כל פגם וכשהוא נקי ולא נעשה בו כל שימוש. החזרת המוצר תתבצע בדואר רשום אל הכתובת: "סמדר גרושקא אופנה בע"מ", רחוב צור 10, איזור התעשיה מצפה ספיר, כוכב-יאיר-צור-יגאל, מיקוד: 44862.
המוצר יוחזר על חשבונה של הלקוחה. למוצר שיחוזר יש לצרף עותק קריא של הקבלה. במקרה של החזר מוצר על ידי הלקוחה, יבוצע זיכוי כספי ע"י האתר לחשבון הבנק שימסר על יד הלקוחה, בתוך כ- 15 ימי עסקים לכל היותר.

14. משלוחים

 • כל לקוחה רשאית לבחור שני סוגי משלוח:
 • משלוח באמצעות דואר רשום.
 • משלוח בתשלום באמצעות דואר שליחים, בהתאם לאזורי החלוקה של שירות השליחים בדואר ישראל.
 • במקרה של החזר משלוח לאתר בשל הסיבה שהמשלוח לא נדרש/"לא גר בכתובת", החברה תיידע את הלקוחה והחבילה תוחזר ללקוחה רק לאחר שישלם את העלויות הכרוכות בטיפול החוזר.
 • במקרה של החזר חבילה על ידי הדואר כאמור לעיל, מתחייב האתר לשמור את החבילה למשך 30 ימים. בתום תקופה זו, רשאי האתר להשמיד החבילה ללא כל הודעה או דרישה.
 • הושמד פריט כאמור- לא יהא הלקוחה זכאי לכל החזר כספי ו/או פיצוי.
 • במקרה נזק הנגרם לחבילה בדואר (כגון הגעת החבילה פתוחה)- חייבת הלקוחה לסרב לקבל את המשלוח. קיבלה הלקוחה את החבילה, ייחשב הדבר כאילו קיבלה את המוצר ללא כל פגם.
 • החלפת מוצר תבוצע תוך 7 ימים מיום קבלת המוצר על ידי הלקוחה. במקרה של החלפה תחויב הלקוחה להציג אישור משלוח בדואר רשום לכתובת האתר. הלקוחה תישא בעלויות המשלוח הנוסף ע"י האתר.

שירות לקוחות:

בכל שאלה, פניה ו/או צורך במענה לגבי קניה באמצעות האתר, יש לפנות באמצעות דרכי ההתקשרות הבאות:

כתובת: סמדר גרושקא אופנה, רחוב צור 10, כוכב-יאיר-צור-יגאל, מיקוד 4486200

טל': 09-749-48-31

כתובת מייל: a097494831@gmail.com

צוות האתר יעשה ככל יכולתו ליתן מענה מהיר לפנייתכם, עד כ- 3 ימי עסקים מיום הפניה.