Skip to Content
כל הקולקציה החדשה עכשיו ב30% הנחה!
פריטי OUTLET בהנחות שוות
בקנייה מעל 400 שח משלוח עד הבית בחינם!

תקנון אתר סמדר גרושקא אופנה בע”מ

 • אתר סמדר גרושקא מאפשר רכישת פריטי אופנה של סמדר גרושקא אופנה בע”מ (להלן: “האתר”), והוא בבעלות סמדר גרושקא אופנה בע”מ ח.פ 515352441
 • מסחר באתר כפוף לתנאי השימוש שיפורטו להלן ( להלן: “תנאי השימוש”), וכן לדיני הפרטיות ושאר הדינים הקבועים בחוק.
 • מובהר, כי עצם השימוש באתר, ובפרט ביצוע רכישה, כמוהו כהסכמה למכלול התנאים שיפורטו להלן. ככל שאינך מסכימה למי מהתנאים שלהלן, הינך מתבקשת להימנע מביצוע רכישה באמצעות האתר.
 • השימוש באתר כחוק בלבד, ומותר למשתמשים בעלי כשרות משפטית לעשות בו שימוש
 • מטרת תנאי השימוש הינה להבהיר את היחסים בין סמדר גרושקא אופנה בע”מ לבין כל אדם ו/או ישות, הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותי סמדר גרושקא אופנה בע”מ. שימוש באתר מהווה הסכמה מצידך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם.

הגדרות

 1. “המוצרים” – כל הפריטים של סמדר גרושקא אופנה בע”מ או מוצרים אחרים המפורסמים באתר
 2. “המוכר” – סמדר גרושקא אופנה בע”מ
 3. “השירות” משמעותו כל מה שמוצע באתר, מכירת המוצרים המוצעים בו, לרבות הוראות והנחיות נלוות, שירותי תמיכה אישית או טלפונית, וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל

רכישת מוצרים באתר

 1. באתר מוצעים למכירה מוצרים שונים. המוכר רשאי בכל עת לשנות ו/או לחדש ו/או להפסיק את מכירתם של מוצרים, בחלקם או במלואם, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי ליתן למשתמש הודעה מוקדמת בעניין.
 2. לצד כל מוצר מופיע התמחור שלו, כאשר ברירת המחדל הינה כי המחיר כולל מע”מ – אלא אם צוין אחרת.
 3. המוכר רשאי לשנות את מחירו של כל מוצר בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי. המועד הקובע לעניין מחיר המוצר הוא מועד אישור ההזמנה על ידי המשתמש ולא מועד ההוספה לסל הקניות.
 4. המוכר עושה את מירב המאמצים שכל מוצר יקבל את התאור המפורט ביותר – בין אם במלל ובין אם בתמונות ו/או בכל אמצעי אחר ומכל מקום, כל המצגים המופיעים באתר נכונים ומדוייקים וככל שיתגלו טעויות הרי שאלו בוצעו בתום לב ויתוקנו מיד בסמוך לאחר גילוי הטעות.
 5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי מראה המוצר המופיע על הצג המחשב ו/או של מכשירכם עלול להיות שונה מהמראה בפועל. למען הסר ספק מובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, ומשכך לא תקום כל טענה כלפי המוכר בקשר לשינויים בין המוצר המוצג לבין זה שהתקבל בפועל.
 6. מכיוון שמלאי המוצרים משתנה מעת לעת, ייתכן שמוצר מוזמן לא יהיה זמין במלאי של המוכר בעת ההזמנה. במצב זה המוכר שומר על הזכות שלא לספק למזמין את המוצר תוך יצירת קשר טלפוני עמו בתוך זמן סביר ויודיע לו על אי זמינות המוצר במלאי של המוכר, מבלי שתהיה למשתמש כל טענה נגדו בשל כך. המוכר רשאי להציע לו מוצר חלופי הנמצא במלאי.
 7.  באם המזמין חוייב על מוצר שאינו במלאי, יתבצע זיכוי מלא.
 8. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה ובכפוף להוראות הדין, המוכר שומר על זכותו במקרים מסוימים לבטל הזמנה שבוצעה ואושרה לרבות, אך לא רק, במידה שתמצא טעות בפרטי המוצר הנוגעים למאפייניו ומחירו כפי שהופיעו באתר וכן במידה שיתגלה כי הזמנת המוצר נעשתה תוך הפרת תנאי שימוש אלה. במקרה כאמור יכול שהמוכר לא יספק למזמין את המוצר והודיע לו על כך ואם חוייב אזי יוחזר מלוא הסכום.
 9. פרסום ו/או הצגת המוצרים המוצעים למכירה באתר אינם מהווים המלצה ו/או עידוד לרכישתם והמוכר אינו אחראי לאופן השימוש בפועל של המוצרים.

אופן ביצוע הזמנה, תשלום, ואספקה למזמין

 1. התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי
 2. אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה המלאה בגינם שולמה תיעשה באמצעות דואר רשום או שליח לכתובת אותה הקליד המזמין בעת ביצוע הרכישה. המוכר רשאי לשנות את דרכי האספקה ו/או את אזורי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 3. עם הזמנת המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח בעלות אשר מופיעה באתר ודמי משלוח אלו יתווספו לעלות ההזמנה הכוללת של המוצרים. המוכר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 4. מבלי לגרוע מהאמור להלן, יובהר כי שירות המשלוחים יכול שיינתן על ידי צד שלישי אשר אינו בשליטת המוכר ולא באחריותו. על כן המוכר לא יהא אחראי בגין כל נזק אשר ייגרם על ידי צד שלישי אשר יספק את שירות השליחים כמפורט לעיל, לרבות נזק הנובע מרשלנות של הצד השלישי.
 5. מכיוון שמדובר בשירות שאיננו בשליטת המוכר ו/או באחריותו, ייתכנו עיכובים במועד האספקה עקב סיבות שאינן בשליטת המוכר, ובכלל זאת, בשל כוח עליון, מצב בטחוני, מזג אוויר, מפגעי טבע וכן מפגעים אחרים וכן עיכובים הנובעים משביתות – לגבי כל אלו – למזמין לא יהיו טענות נגד המוכר בשל עיכוב כאמור. יובהר כי לא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו כל עוד האספקה תתבצע בתוך זמן סביר ביחס לנסיבות העיכוב.
 6. במידה שבעת אספקת המוצרים, המזמין לא יאותר על ידי השליח, חרף תיאום מראש, המוצר לא יסופק למזמין, והמזמין יצטרך לתאם עם שירות הלקוחות מועד חלופי לאספקת המוצרים. באם המזמין יתאם משלוח נוסף, יחויב המזמין בדמי משלוח בשנית בנוסף לדמי המשלוח אשר שולמו על ידו על אף שהמוצרים לא סופקו לו.
 7. על אף האמור לעיל ובהתאם למדיניות ושיקול דעתו של השליח, ייתכן שהמזמין יהיה רשאי לאשר לשליח להשאיר את המוצרים במקום שבו המזמין אינו נמצא (לרבות, אך לא רק, בפתח דלת ביתו של המזמין, בבית עסק ו/או אצל מי מטעמו). עם זאת יובהר כי ככל שהמזמין יאשר זאת, המזמין מסכים כי במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם ו/או אי התאמה בהזמנה ועל המוכר לא תחול כל אחריות בעניין.
 8. המוכר אינו אחראי לעיכובים שאינם בשליטתו ו/או שמקורם במזמין, ובכלל זאת, כתוצאה מקשיים ביצירת קשר עם המזמין. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבויות המוכר לאספקת המוצר, ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המזמין מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.
 9. אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתו של המוכר.

שינוי וביטול הזמנה, ביטול עסקה והחזרת מוצרים

 1. מדיניות החזרת המוצרים וביטול העסקאות של המוכר כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א- 1981 ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א- 2010. כפי שמפורט להלן, במידה ונעשה שימוש במוצר ו/או המוצר נפגם ו/או הוצא מאריזתו המקורית – לא יהיה כל החזר כספי. רק במקרים בהם הפריט יוחזר לאחר 48 שעות מקבלתו באריזתו המקורית ולאחר בדיקה מעמיקה שלא נפגם, יהיה החזר בניקוי דמי ביטול על סך 5% מעלות העסקה ודמי המשלוח.
 2. מובהר, כי באתר קיים כל המידע בנוגע לאופי וטיב המוצרים וכן לאופן השימוש בהם, וחזקה על המזמין/משתמש כי פעם שביצע רכישה מהאתר ובאמצעות זאת למעשה אישר את תנאי השימוש ומשכך מאשר כי ידוע לו שהמוצרים הנרכשים הינם באיכות ובטיב המופיעים באתר ובאופן שמשקף את מחירם ומכל מקום לא הוצג בפני המזמין כל מצג אחר מזה שמופיע באתר.
 3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לא ניתן להחזיר/ להחליף מוצר אשר נעשה בו שימוש ו/או שנפתחה אריזתו המקורית, ולא ניתן להחזיר מוצר אשר יוצר במיוחד ובהתאמה אישית עבור המזמין, ככל שקיימת ו/או שתהא קיימת אפשרות מעין זו אצל המוכר, אלא אם מדובר במקרים בהם מדובר במוצר פגום, בכפוף לבדיקת המוכר, ובכפוף להוראות הדין לרבות חוק האחריות למוצרים פגומים, תש”ם-1980. לצד זאת מובהר, כי אם המוצר נפגם על ידי המזמין אין אפשרות להחזר כספי או החלפה.
 4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לצורך ביטול העסקה על המזמין ליצור קשר עם המוכר ולהודיע על רצונו לבטל את העסקה. לאחר קבלת הודעת הביטול של המזמין ישקול המוכר את הטעמים ויעביר החלטתו למזמין בנוגע לביטול העסקה כנגד השבת המוצרים.
 5. עם קבלת הודעה על ביטול ההזמנה יחזיר המוכר למזמין את כספו בגין ההזמנה, אולם יהא רשאי, לפי שיקול דעתו ובכפוף להוראות החוק, לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.
 6. על המזמין לבדוק כי המוצרים אשר קיבל לידיו תואמים את פרטי ההזמנה כפי שזו נעשתה על ידו. ככל שישנה אי התאמה בין המוצרים שהוזמנו למוצרים שהתקבלו בפועל (למשל הכמות שהתקבלה אינה תואמת את הכמות שהוזמנה), על המזמין להודיע למפעיל בתוך 24 שעות ממועד קבלת המשלוח. ככל שהמזמין לא הודיע למפעיל במועד האמור, יראו את המזמין כמי שאישר כי קיימת התאמה בין ההזמנה למשלוח ולמזמין לא יהיו טענות נגד המוכר בשל כך. על המזמין ליצור קשר טרם שליחת המוצר לצורך החלפה לצורך קבלת אישור על כך בתוך 14 יום מקבלת המוצר.

אחריות למוצרים

 1. המוצרים מלווים בהוראות כביסה, יש להקפיד על מילוי הוראות כביסה במלואם. אין אחריות על מוצר שנעשה בו שימוש וכביסה שלא לפי ההוראות 
 2. המוכר לא יישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למזמין ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן המופיע באתר.
 3. המוכר עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא כי המידע על המוצרים המופיעים באתר יתאים למוצר הנמכר. עם זאת לעתים ייתכנו טעויות בתום לב בנוגע לפרטים ולמידע על המוצרים כמופיע באתר, ועל כן טרם צריכת המוצר יש לקרוא בעיון את פרטיו של כל מוצר. ככל שסופק לך מוצר שאינו תואם את הנראות ו/או תיאור המוצר באתר – הנך מוזמן לפנות אל שירות הלקוחות בטלפון 055-3073449 להמשך טיפול.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר הינן רכושה הבלעדי של המוכר.
 2. למען הסר ספק, אתר המוכר עושה שימוש בפלטפורמת רכישה מאובטחת לצורך שמירה על פרטיות המשתמש באבטחת המידע בביצוע הרכישה.

כל סכסוך יוכרע בבית המשפט המוסמך בכפר סבא.

 

בחזרה למעלה
דילוג לתוכן